LMHT: chiêu cuối Tước Đoạt của tướng mới Sylas – cách sử dụng